การอบรมพัฒนาสมรรถนะครูวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ให้จัดการเรียนรู้ โดยใช้ภาษาอังกฤษ

ของโรงเรียนเพื่อพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)

และโรงเรียนที่เป็นเครือข่ายทางวิชาการ วันที่ 16-18 ตุลาคม 2553

ณ โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s