การพัฒนาครูโครงการ EIS

1. ครูไทยที่สอนโครงการ EIS จะได้รับการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติภายในสถานศึกษาสัปดาห์ละ  4 ชั่วโมง

2. ครูไทยจะได้รับการพัฒนาต่อด้านภาษาในระดับสูงจากสถาบันภายนอก

3. การศึกษาดูงานภายในประเทศหรือต่างประเทศ

Advertisements

2 responses »

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s