Bos

นายสำรวจ  ถนอมศักดิ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนสวีวิทยา

นางอุไรวรรณ  สมตน     นายอนันต์  วัฒนไชย      นางวรรณาพร  อยู่สุข      นายเกรียงศักดิ์  อัจกลับ

รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวีวิทยา

นางคนึงนิจ  ยุวพันธ์

หัวหน้าโครงการ EIS

รายชื่อครูผู้สอน


???????????????????????????????

นางสาววราลี  ทองแก้ว   นายสุธน  ประดับศรี   Mr.Andrew Joseph Smith

    

       นายมนต์ชัย   ขุนจำเริญ         นางจุฑารัตน์   เจริญสุข     นางชำเลือง  บุญญาธิการ

  

 นางสาวจรรยารัตน์  อภัยบริรัตน์  นางสาวณัฐชยา  สุขวรสกุล

Advertisements

7 responses »

  1. EISเลิศมากกกกกกกกกก
    จะได้ไปสิงคโปร์แล้วอ่ะ

  2. ไปมาแล้วสิงคโปร์ สนุกมากกกกกกกกกกกกกกกกค่ะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s