โครงการ EIS Morning English

ปีการศึกษา 2555

วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกทักษะการพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน

กิจกรรม ให้นักเรียนได้ออกพูดหน้าแถวตอนเช้า ทุกวันศุกร์ จำนวน 2 คน พูดทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย โดยรับอาสาสมัครนักเรียนชั้น ม.1-3 ของโครงการ EIS

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s